De status van het dossier


Op 30 april 2021 liep fase 2, de publieke raadpleging, af en beginnen ze nu aan de opmaak van de scopingnota.

Volledige procedure opmaak RUP


1. Opmaak startnota
Beschrijving plandoelstelling, plangebied, eventuele alternatieven, manier waarop milieueffecten onderzocht worden.
De Vlaamse Regering keurt de startnota goed.

2. Publieke raadpleging 60 dagen
Iedereen kan reageren op de startnota met de plandoelstelling, het planvoornemen en de wijze waarop de milieueffecten worden onderzocht en zelf nieuwe alternatieven aanreiken

3. Opmaak scopingnota (huidige fase)
De inspraakreacties en adviezen over de startnota worden verwerkt. In de scopingnota worden de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten vastgelegd.

4. Opmaak voorontwerp RUP en effectenrapporten
De milieueffecten van de verschillende alternatieven worden onderzocht en vergeleken.
Het voorontwerp RUP wordt besproken op een plenaire vergadering met alle adviesverlenende instanties.

5. Opmaak ontwerp RUP en openbaar onderzoek
De Vlaamse Regering stelt het ontwerp RUP voorlopig vast en organiseert een openbaar onderzoek over het plan en de resultaten van de effectbeoordelingen.

6. Openbaar onderzoek 60 dagen
Tijdens deze periode kan iedereen inspraakreacties indienen op het plan.

  • De inspraakreacties en adviezen worden onderzocht en het plan eventueel aangepast.
  • De Vlaamse Regering neemt een principiële beslissing tot definitieve vaststelling en vraagt daarover advies aan de Raad van State.

7. Definitieve vaststelling RUP en finale kwaliteitsbeoordeling

  • De Vlaamse Regering stelt het plan definitief vast.
  • 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad worden de nieuwe bestemmingen en de stedenbouwkundige voorschriften van kracht.

Een reactie achterlaten