In het Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (21/10/1997) worden duidelijke voorwaarden gesteld aan de inname van speciale beschermingszones en gebieden behorend tot het Vlaams Ecologisch Netwerk. Een belangrijk onderdeel van deze voorwaarden betreft het ontbreken van een alternatief.

Artikel 26bis §3 van het natuurdecreet stelt dat een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken slechts toegestaan kan worden bij afwezigheid van een alternatief, en dit enkel om dwingende redenen van groot openbaar belang. Hierbij dienen alle schadebeperkende en compenserende maatregelen genomen te worden.

Artikel 36ter § 5 van het natuurdecreet stelt dat een vergunningsplichtige activiteit, plan of programma dat een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan veroorzaken, slechts toegestaan of goedgekeurd kan worden wanneer:

  • is gebleken dat voor de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszone geen minder schadelijk alternatieve oplossingen zijn.
  • het gaat om dwingende redenen van groot openbaar belang. Wanneer de betrokken speciale beschermingszone of een deelgebied ervan, een gebied met een prioritair type natuurlijke habitat of een prioritaire soort is, komen alleen argumenten die verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of met voor het milieu wezenlijk gunstige effecten dan wel, na advies van de Europese Commissie, andere dwingende redenen van groot openbaar belang, in aanmerking.

Er zijn alternatieven mogelijk

Het ontbreken van alternatieve oplossingen is niet aangetoond, sterker nog, er zijn wel degelijk alternatieven beschikbaar.

Dossier IJzeren Rijn – Stand van zaken


Het dossier over de reactivering van de IJzeren Rijn, de vroegere spoorlijn die de haven van Antwerpen via Nederland verbindt met Noordrijn-Westfalen, gaat al decennialang mee.Voor de Vlaamse economie is het belang ervan, vooral op logistiek vlak, niet gering. Er wordt verwacht dat het vrachtverkeer naar de Rijnhavens tegen 2030 met 50 procent zal toenemen. Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden, is er nood aan duurzame en meer efficiënte grensoverschrijdende infrastructuur. Ook voor de Duitse havens en bedrijven langs de Rijn biedt de sanering van de IJzeren Rijn nieuwe exportmogelijkheden.Vlaanderen doet al jaren pogingen om het dossier opnieuw op tafel te leggen. Vooral Nederland stond niet te trappelen om het traject weer in gebruik te nemen. Het historisch tracé loopt namelijk via een nationaal park. Bovendien heeft Nederland herhaaldelijk bezorgdheden geuit over de rendabiliteit van het project.Sinds 2015 ligt de alternatieve route 3XR op tafel. Uit een studie bleek deze de beste resultaten te kunnen voorleggen. Ook Duitsland was overtuigd van de 3RX-route. De nodige uitbreidingen werden dan ook in het Federaal Vervoersinfrastructuurplan voor 2030 opgenomen. Laatst, tijdens het bilateraal overleg met de deelstaatsregering van Noordrijn-Westfalen in januari 2019, werd aan de Vlaamse Regering bevestigd dat de Duitse Bondsregering het voortouw zou nemen in het drielanden-overleg over de heropening van de spoorlijn. Sindsdien vernamen we geen verder nieuws daarover, hoewel het project is opgenomen in de beleidsprioriteiten van deze nieuwe Vlaamse Regering.

https://www.flows.be/nl/transport/duitsland-trekt-dossier-alternatief-ijzeren-rijntrace-naar-zich-toe

https://www.n-va.be/persbericht/ook-duitsland-nu-gewonnen-voor-3rx-trace-ijzeren-rijn

Documenten

van Emmily Talpe aan minister Lydia Peeters
nr. 433 (2019-2020)

Procedureverloop
  • 23 januari 2020 Vraag gesteld aan de minister
  • 21 februari 2020 Einde van de antwoordtermijn Tijdig beantwoord
  • 16 maart 2020 Publicatie op de website