Leidingstraat als transportmodus: hoorzitting
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

datum: 25 januari 2023


Leidingstraat als transportmodus: hoorzitting

Een leidingstraat is een zone waarin pijpleidingen gebundeld kunnen worden aangelegd. De Vlaamse Regering keurde in december 2020 een startnota goed voor de ondergrondse leidingstraat tussen de haven van Antwerpen, het Albertkanaal en het Ruhrgebied. Hiervoor wordt een reserveringsstrook van 45 meter breed en tientallen kilometers lang afgebakend. De startnota bevatte 3 mogelijke tracés. Die werden verder onderzocht om de impact op woningen, bedrijven, natuur en bos zoveel mogelijk te beperken. Dit zal leiden tot grondige tracéaanpassingen. Over deze leidingstraat hielden de leden van de commissie een hoorzitting met vertegenwoordigers van bedrijven en met experts uit de sector. 


Verslag

Hoorzitting over de leidingstraat als een van de transportmodi tussen de haven van Antwerpen tot aan de grens met Nederland (Geleen) en verder tot in het Ruhrgebied

Externe sprekers Peter David (expert planprocessen Departement Omgeving), Tanja Merckx (Logistics Advisor Essenscia), Gert Verreth (directeur Communicatie en Public Affairs Essenscia), William Demoor (VP Customer Relations Port of Antwerp-Bruges), prof. Kevin Van Geem (Laboratory for Chemical Technology, Center for Sustainable Chemistry, UGent), Tycho Van Hauwaert (beleidsmedewerker industrie en circulaire economie, Bond Beter Leefmilieu), Frederik Mollen (beleidsmedewerker ruimte Natuurpunt) en Leentje Vanhamme (director Transformation & Sustainability Fluxys)


Verslag nog niet beschikbaarBron: https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1699229


Bekijk documentenfiche


Beslissing Vlaamse Regering 20 januari 2023: stopzetting GRUP

De Vlaamse Regering besliste op 20 januari 2023 het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr stop te zetten. Het project zal grondig bijgestuurd worden om onteigeningen te voorkomen, natuurschade zoveel mogelijk te vermijden en de leidingstraat in te schakelen in de klimaat- en energietransitie. Aan de industrie wordt een uitgesproken engagement gevraagd vooraleer een nieuwe startnota aan de regering kan worden voorgelegd.

Convenant met de industriële partners
 

De Vlaamse Regering vraagt een sterk engagement van de bedrijven en zal een convenant afsluiten. Daarin concretiseren de industriële partners formeel hun intenties en timing voor het gebruik van de leidingstraat en voor het beheer, de financiering en het nodige flankerend beleid. De Vlaamse regering zal pas overgaan tot een doorstart in dit proces wanneer deze convenant afgesloten is.

Tracés herbekijken
 

Wanneer het proces wordt hernomen, zullen de tracés geoptimaliseerd worden zodat geen woningen of gebouwen worden getroffen en de impact op natuur zoveel mogelijk beperkt wordt. Dit zal gebeuren in overleg met de betrokken lokale besturen en middenveldactoren.


Meer informatie

In afwachting van de doorstart is de webpagina stopgezet. U vindt hier de beslissing van de Vlaamse Regering.